Reel Relish

Vsi smo zbiralci trenutkov, ki nam postanejo dragi in te si želimo shraniti. Trenutki in poznanstava nastanejo s pomočjo usode, naključja ali po nizu dogodkov, ki se dogodijo v pravem časovnem zaporedju.Pomanjkanje odločnosti za nekaj storiti, nekoga nagovoriti, nastopiti potovanje ali samo stopiti iz zavetja stanovanja, nas ovira pri kreiranju še tako predragih spominov.

Ali verjamemo v usodo ali v naključje….?  Biti nekje na pravem mestu, ob pravem času in spoznati nekoga, je lahko začetek nečesa  novega.

Poti Jodie Wheatley in Richa Whymana so se srečale v Schamoniju, kamor je oba  vodila želja po delu. Kar se je začelo kot želja po delu, se je spremenilo v potovanje, obarvano z ljubeznijo do življenja, ljudi in glasbe. Prvi koraki glasbenega dueta Reel Relish so bili tako narejeni.

We all gather moments that are dear to us and want to cherish them. The moments and acquaintances arise with the help of fate, coincidence or as a string of events that happen at the right period of time.

The lack of determination to do something, to talk to someone, going on a journey or even stepping out of home’s save haven obstruct us from creating precious memories.

Do we believe in fate or coincidence? To be on the right place, at the right time and meeting someone, can be the beginning of something new.

The paths of Jodie Wheatley and Rich Whyman crossed in Chamonix, where they were led to by the will to work. What started as the will to work changed into a journey colored with love for life, people and music. The first steps of the musical duet Reel Relish were made.

img015

Ime dueta  “Reel Relish“  je sestavljenka iz besed “reel” kar pomeni trnek ali stari način snemanja glasbe in “relish” pikantna omaka ali nekaj shraniti, v tem uživati.

Tako kot v privatnem življenju se tudi v glasbi dopolnjujeta, Rich igra klaviaturo in poje,  poje tudi Jodie ter igra na tamburin. Na njun glasbeni stil in izbiro pesmi ima zagotovo vpliv njuna predhodna glasbena izobrazba: Rich je bil deležen ur igranja klavirja in trobente, Jodie je hodila na glasbeno (jazz) šolo (klavir in petje). Igrata Jodinjine avtorske pesmi, priredbe ‪Billa Withersa, Amy Winehouse, reggae glasbo… skratka glasbo za dobro počutje.  Navdušena sta nad Paolom Nutinijem in njegovo pesmijo Iron Sky. Podpora staršev jima veliko pomeni in daje dodatni zagon.

Angleža,  ki sta se srečala in zaljubila v Franciji, sta to poletje v svojem zelenem transporterju potovala po Evropi. Potovanje je bilo polno glasbe, številnih  koncertov in igranj na ulicah po Evropi.     

“Igranje na ulici te izuči in utrdi”

Njuna ljubezen do glasbe se čuti skozi njune priredbe izbranih pesmi in Jodienih lastnih pesmi. Med koncerti sta rada v mestu in igrata na ulici. Na vprašanje, kaj je tako posebnega pri igranju na ulici, sta odgovorila, da te igranje na ulici izuči in utrdi.

The name of the duet “Reel Relish” is a compound of the words “reel”, which means a hook or an old-fashioned way of recording music and “relish”, which means a spicy sauce or preserving something and enjoying it.

They complement each other in their personal lives and music. Rich plays the keyboard and sings; Jodie sings as well and plays the tambourine. Their musical background definitely influenced their music style and the choice of songs. Rick took piano and trumpet lessons and Jodie went to music (jazz) school (piano and singing). They play Jodie’s authorial songs and covers.

The two English, who met and fell in love in France, travelled through Europe this summer in their green carrier. The journey was full of music, many concerts and performances on the European streets.

“Performing on the street instructs and strengthens you”.

Their love for music can be felt through their covers of chosen songs and Jodie’s songs. During the concerts they like being in a city and performing on the streets.When asked what is so special about performing on the streets they answered that performing on the street instructs and strengthens you.

img012

img020

  “S podpisom pogodbe izgubiš umetniško svobodo“

Svobodna glasbenika,  ki pravita, da s podpisom pogodbe izgubiš umetniško svobodo in vidita prihodnost v samozaložbi. Prav zaradi tega trenutno največ energije vlagata v njun nov samostojni album. Na njunih  koncertih se vzpostavi  izmenjava energije med publiko in glasbeniki. To izmenjavo si želi  Reel Relish in je vedno dobrodošla.

“By signing a record deal you lose your artistic freedom”.

The freelance musicians, who say that by signing a record deal you lose your artistic freedom, see their future in self-publishing. This is why they currently invest so much energy in their new solo album. There is an exchange of energy between the audience and the performers at their concerts and is always welcome.

img019

Preprosti osebnosti, vedno veseli in nasmejani, ki ljubita življenje združeno z ljubeznijo do glasbe.

Verjamem, da bomo o njiju in od njiju  še veliko dobrega slišali.

Simple personalities, joyful and smiling, who love life combined with the love to music.

Reel Relish na Facebooku: https://www.facebook.com/reelrelish

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Besedilo in fotografije//Text and photography: Gregor Salobir

Lektoriranje//Rezension: Sabina Ozmec

Prevod//Translation: Emanuela Slebinger

Hasselblad 503CW, Carl Zeiss Planar 80 2.8 T*, Fomapan 400, HC 110 (B), Epson V600 Edited in Lightrom.

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *